Salgs- og leveringsbetingelser

for KINNAN A/S, Sindalsvej 33-35, DK-8240 Risskov.

De nedennævnte betingelser finder anvendelse på alle aftaler, som forpligter KINNAN A/S til at levere og overdrage en købsgenstand til kunden i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§ 1 Indgåelse af kontrakt
1. KINNAN A/S’ tilbud er ikke bindende. Kontraktmæssige forpligtelser opstår først, når der er indgået en skriftlig aftale eller når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra KINNAN A/S. En ordreudførelse efter aftalen ligestilles med en skriftlig ordrebekræftelse.
2. Den skriftlige kontrakt hhv. ordrebekræftelsen indeholder alle aftaler mellem parterne fuldstændigt og afsluttende. Mundtlige aftaler, der ikke fremgår af kundeaftalen eller ordrebekræftelsen, eller købers afvigende indkøbsbetingelser, forretningsbetingelser eller lign., uanset om disse er en bestanddel af købers accept, finder ikke anvendelse.
3. Oplysninger på hjemmesider, i brochurer, datablade, tekniske tegninger eller skitser samt andre dokumenter, der indeholder en beskrivelse af købsgenstanden, bliver kun betragtet som en beskrivelse af købsgenstandens egenskaber, hvis der udtrykkeligt henvises til disse dokumenter i kundeaftalen hhv. i ordrebekræftelsen.
4. Der henvises til, at KINNAN A/S ikke er producenten af varerne. Producentens garantier i brochurer og andre dokumenter, som er egnede til at beskrive købsgenstanden, forpligter udelukkende producenten og medfører ingen krav mod KINNAN A/S. Undtaget er dog de produktpakker, hvor KINNAN A/S stiller en totalgaranti.

§ 2 Produktegenskaber
1. KINNAN A/S er berettiget til at levere varen til kunden med afvigelser i farve, form, mål og konstruktion, så vidt afvigelserne er rimelige for kunden og, så vidt varens brug til kontraktens formål ikke bringes i fare.
2. I tilfælde af et produktionsstop eller en produktionsomstilling hos en underleverandør, er KINNAN A/S berettiget til i stedet for det bestilte produkt at levere de efterfølgende nye produkter hhv. teknisk tilsvarende produkter, herunder især en anden ydelsesklasse af samme produktserie, som kun afviger ubetydeligt (max. 5 %) fra ydelsesdata af det bestilte produkt.

§ 3 Priser
Der gælder de priser, der er fastlagt i den skriftlige kundeaftale eller i ordrebekræftelsen. Priser er ekskl. fragt medmindre andet er aftalt.

§ 4 Betaling
1. Betaling skal erlægges indenfor den på fakturaen angivne dato, medmindre anden skriftlig aftale indgås herom. Betales fakturaen ikke rettidigt, beregnes morarenter på 2,0 % pr. mdr. af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke KINNAN A/S fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
2. Rykkergebyr udgør kr. 100,- (momsfrit)
3. Kunden er forpligtet til at foretage enhver betaling til KINNAN A/S, som om leveringen var sket til aftalt tid, selvom leveringen er udskudt på grund af kundens forhold.
4. KINNAN A/S forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling. I det tilfælde, at KINNAN A/S forlanger en forudbetaling, er kunden forpligtet til at betale købsprisen plus evt. ekstraomkostninger. KINNAN A/S er først forpligtet til at frigive varerene til levering, når pengene er indgået på KINNAN A/S´s bankkonto.
5. En kontantrabat får kunden udelukkende, hvis der foreligger en skriftlig aftale om det, og hvis kunden ikke er i restance med andre forpligtelser end dem, som ligger kontantrabattens aftale til grund.
6. Aftaler om ratebetaling bortfalder, når kunden er i restance med en rate. I så fald forfalder samtlige KINNAN A/S’ krav til betaling.
7. KINNAN A/S kan til enhver tid kræve betaling af ikke-forfaldne fakturaer, såfremt kreditrammen overskrides. KINNAN A/S er til enhver tid berettiget til at annullere ordrer, såfremt der er restance eller kreditrammen overskrides, uagtet at der tidligere er fremsendt ordrebekræftelse.

§ 5 Modregning og tilbageholdsret
Kunden er ikke berettiget til at modregne/tilbageholde i KINNAN A/S’ krav på betaling.

§ 6 Leveringsfrister, udlevering og risikoens overgang
1. Leveringsdatoer er kun bindende for KINNAN A/S, såfremt der foreligger en skriftlig aftale om det.
2. I det tilfælde, at kunden er i betalingsrestance, er KINNAN A/S berettiget til at holde leveringen tilbage.
3. Skulle der – uden at det var forudseeligt ved kontraktens indgåelse – opstå forhold som krig, naturkatastrofer eller andre force majeure forhold som strejke, indgreb fra myndighedernes side, vareknaphed, trafikvanskeligheder, ekstraordinære trafikale forhold eller driftsforstyrrelser, som forsinker levering af købsgenstanden, forskyder leveringsdatoen sig for indgrebets varighed. KINNAN A/S informerer kunden omgående om årsagen til forsinkelsen og oplyser en forventet ny leveringsdato. Varer indgrebet mere end tre måneder, er såvel kunden som KINNAN A/S berettiget til at hæve kontrakten med hensyn til de endnu ikke udleverede varer.
4. KINNAN A/S er berettiget til at foretage delleveringer.
5. Hvis kunden ønsker det, kan varen også afhentes på KINNAN A/S’ lager. I dette tilfælde gælder foranstående på den betingelse, at leveringsdatoen bliver erstattet med KINNAN A/S’ meddelelse om, at varen er klar til afhentning. Risikoen for varerne overgår i dette tilfælde til kunden, når varerne er overgivet til forsendelse/ udlevering.

§ 7 Ejendomsforbehold
1. KINNAN A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.
2. Sker købet på kredit, er kunden pligtig til at have underskrevet en aftale om kundeoprettelse. Kunden er endvidere pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Kunden skal sikre, at KINNAN A/S har transport i en evt. forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af KINNAN A/S’ tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
3. Kunden skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give KINNAN A/S adgang til at bese det købte.
4. Kunden er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er kunden forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer.
5. Kunden må ikke, uden forud indhentet samtykke fra KINNAN A/S, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.
6. Kunden skal ved vedvarende adresseændring straks give KINNAN A/S besked herom.

§ 8 Mangelbeføjelser, undersøgelses- og reklamationspligt
1. Foreligger der en uvæsentlig mangel, som ikke bringer varens brug i overensstemmelse med kontraktens formål i fare, må kunden ikke nægte at modtage varen. Kunden har kun mangelbeføjelserne i henhold til loven under hensyntagen til de efterfølgende bestemmelser.
2. KINNAN A/S´ forpligtelser i tilfælde af mangler ved varer (herunder mangler ved anlæg og mangler ved udskiftnings- og reservedele) er begrænset til, at KINNAN A/S vederlagsfrit skal levere de fornødne produkter/reservedele til udskiftning/afhjælpning. Installation/montering og fragt er for kundens regning med mindre andet følger eksplicit af en særskilt ydet garanti fra KINNAN A/S til kunden eller af anden særskilt aftale. KINNAN A/S har kun mangelsansvar for leverede produkter/reservedele til udskiftning/afhjælpning, såfremt disse er installeret/monteret korrekt, og mangelsansvaret for sådanne produkter/reservedele ophører altid senest samtidig med mangelsansvaret for den oprindeligt leverede vare, herunder senest samtidig med udløbet af en eventuel garantiperiode i henhold til en af KINNAN A/S særskilt ydet garanti for den oprindeligt leverede vare.
3. Kunden er forpligtet til omgående efter leveringen at undersøge varen og at reklamere over de synlige afvigelser i antal og kvalitet, der konstateres ved denne undersøgelse. Den skriftlige meddelelse skal være indgået hos KINNAN A/S senest otte dage efter leveringen. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Dette gælder også i tilfælde, hvor KINNAN A/S har ydet en særskilt garanti.
4. Kunden skal under alle omstændigheder reklamere over (synlige eller usynlige) mangler ved varen (herunder mangler ved anlæg og mangler ved udskiftnings- og reservedele) inden udløbet af den i købelovens § 54, stk. 1 fastsatte absolutte frist på 2 år efter leveringen, eller – såfremt KINNAN A/S har ydet en særskilt garanti, hvori der eksplicit fremgår en længere garantiperiode – inden udløbet af garantiperioden. For produkter/reservedele leveret til udskiftning/afhjælpning af mangelfulde varer skal kunden dog – som allerede nævnt ovenfor i punkt 2 – reklamere over mangler inden udløbet af fristen på 2 år efter leveringen af den oprindelige, mangelfulde vare eller inden udløbet af en eventuel længere garantiperiode for den oprindelige, mangelfulde vare. Såfremt kunden ikke reklamerer inden udløbet af den nævnte absolutte 2 års frist eller inden udløbet af en eventuel længere garantiperiode – kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. For særskilte leverancer af udskiftnings- og reservedele, der ikke specifikt leveres til udskiftning/afhjælpning af mangelfulde varer fra Kinnan A/S, bortfalder mangelansvaret, hvis kunden ikke reklamerer inden 3 måneder efter leveringstidspunktet.
5. Kunden har ikke mulighed for regres mod KINNAN A/S som følge af krav, der måtte være rejst mod kunden, med mindre andet følger af KINNAN A/S’ forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
6. Efter afleveringen påhviler det kunden at sørge for en korrekt behandling og opbevaring af varen.
7. Kunden betaler alle omkostninger for varens undersøgelse for mangler, hvis varen åbenlyst er blevet beskadiget ved kundens uhensigtsmæssige behandling eller opbevaring.

§ 9 Erstatningskrav
KINNAN A/S er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelser, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig over for kunden eller kundens ordregiver for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tidstab eller andre økonomiske konsekvenstab. KINNAN A/S er i øvrigt ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse, med mindre det særskilt, eksplicit er aftalt, at KINNAN A/S skal være ansvarlig for forsinkelse, og i så fald kan ansvaret aldrig overstige 10% af fakturaværdien af den forsinkede vare. KINNAN A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab som følge af mangler ved varer, udover hvad der fremgår ovenfor i § 8, med mindre det særskilt, eksplicit er aftalt, at KINNAN A/S skal have et videregående ansvar for mangler, og i så fald kan det videregående ansvar aldrig overstige 10% af fakturaværdien af den mangelfulde vare. Endelig er KINNAN A/S ikke ansvarlig for produktansvar, som ikke er dækket af KINNAN A/S´ produktansvarsforsikring.

§ 10 Mora med modtagelsen
Nægter kunden at modtage varen på trods af en rykker og fastsættelse af en frist, selv om han ikke er berettiget til det, kan KINNAN A/S kræve fuld erstatning af købesummen.

§ 11 Forbud mod overdragelse af fordringer
Uden KINNAN A/S’ samtykke er kunden ikke berettiget til at overdrage sine fordringer mod KINNAN A/S fra denne kontrakt til tredjemand.

§ 12 Ekstraordinær hævebeføjelse
KINNAN A/S kan hæve kontrakten hvad angår de forpligtelser, som endnu ikke er blevet opfyldt af begge parter,

  • når kunden standser betalingerne,
  • når kunden, KINNAN A/S eller en af kundens andre kreditorer har
    indgivet en konkursbegæring hhv. anmodet om en tilsvarende proce-
    dure,
  • når konkursbehandlingen påbegyndes eller
  • når konkursbegæringen nægtes fremme på grund af boets utilstrække-
    lighed

§ 13 Plantekniske oplysninger
1. For så vidt KINNAN A/S afgiver plantekniske anbefalinger for opbygning og/eller installation af varen, anses disse kun som anbefalinger, der foretages efter bedste viden for at hjælpe kunden.
2. Disse anbefalinger stifter ingen kontraktmæssig forpligtelse for KINNAN A/S.
3. Tager kunden KINNAN A/S’ anbefalinger/beregninger til hjælp, sker det på kundens eget ansvar og risiko, og uden at KINNAN A/S på nogen måde kan stilles til ansvar for det.

§ 14 Formkrav
Parterne aftaler, at alle efterfølgende erklæringer, tillæg og ændringer til kontrakten kun er retsgyldige, når de foreligger på skrift.

§ 15 Efterfølgende kontrakter
Parterne aftaler med inddragelsen af disse salgs-og leveringsbetingelser, at disse også finder anvendelse på alle fremtidige kundeaftaler mellem dem; anvendelsen af disse salgs-og leveringsbetingelser fremover kræver derfor ikke, at parterne udtrykkeligt aftaler deres anvendelse.

§ 16 Ret og værneting
Denne kundeaftale er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

§ 17 Ugyldighedsbestemmelser
Skulle enkelte eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser eller i kontrakten være ugyldige, skal gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke være berørt heraf. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en ny bestemmelse, som i økonomisk henseende tilnærmelsesvis erstatter den ugyldige bestemmelse.

Risskov d. 20. maj 2022